Ändrade 3.12 regler
     
 

Regeringen har remitterat ett förslag med ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Sammanfattningsvis innebär förslaget att löneunderlagsregeln ändras enligt följande.

  • Krav på ägande om minst 5 procent av kapitalet
  • Krav på eget eller närståendes löneuttag om
    • 90 inkomstbasbelopp (f.n. ca 5 094 000 kr) eller
    • 9 inkomstbasbelopp (9,5 inkomstbasbelopp under en övergångsperiod) plus 10 procent av den del av andelsägarens löneunderlag som överstiger 100 inkomstbasbelopp
  • Endast löneunderlag i dotterföretag vari ägandet direkt eller indirekt uppgår till mer än 50 procent av kapitalet får medräknas
  • 50 procent av löneunderlaget får medräknas vid beräkning av gränsbeloppet
  • Högst 50 gånger delägarens eget löneuttag får medräknas vid beräkning av gränsbeloppet

 

 
   
     
Prenumerera