Finansiella företag
 
   
 

Kraven på intern styrning och kontroll ökar idag inom såväl den finansiella sektorn som hos bolag, myndigheter och organisationer genom nya regelverk som Basel 2 och 3, MIFID, Solvency 2 och Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med god bolagsstyrning är att säkerställa att bolag sköts på ett effektivt och förtroendeingivande sätt. Det är en förutsättning för att skapa förtroende hos aktieägare, kunder, potentiella investerare samt övriga intressenter.

Finansinspektionen ställer i sina allmänna råd krav på att finansiella institut har funktioner för internrevision, compliance samt riskkontroll. Dessa funktioner arbetar på uppdrag av styrelsen med att utvärdera regelefterlevnad och den interna kontrollen i bolaget samt dess risker. Många aktörer väljer att outsourca dessa funktioner.

Med Cecilia Hollerups 20 år långa erfarenhet som bankjurist samt som uppdragshavare inom den finansiella sektorn kan Hollerup & Partners erbjuda konsulttjänster till banker och finansiella företag såsom t ex ;

- Compliance uppdrag
- Riskkontroll
- Internrevision
- Intern styrning och kontroll
- Biträde vid krav- och obeståndshantering
- Utbildningar inom bankjuridik, finansiering, obestånd, penningtvätt, försäkring och etik

   
Prenumerera