Internrevision
 
   
 

Styrelsen och ledningens behov av att förstå verksamhetens risker och utforma effektiva interna kontrollmekanismer ökar. Internrevision är styrelsens verktyg för att systematiskt och strukturerat sätt utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll.

I finansiella företag kontrollerar även internrevision att funktionen för regelefterlevnad arbetar på ett ändamålsenligt sätt. En internrevision ger dig helt enkelt trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

 
 
 
 
 
 
Prenumerera