Risk & Compliance
 
   
 

Riskhantering

Framgångsrik riskhantering bygger alltid på ett helhetstänkande där fokus är att identifiera,  hantera och förebygga risker. God intern kontroll är en förutsättning för minska riskerna i det operativa arbetet.

Vi kan bistå med utformning av modeller för riskhantering samt åta oss uppdrag såsom ansvar för riskkontrollfunktionen i finansiella företag.

Compliance

Enligt Finansinspektionens allmänna råd ska ett finansiellt institut ha rutiner för att säkerställa att de följer gällande lagstiftning, finans-inspektionens föreskrifter samt interna instruktioner.

Compliancefunktionen ansvarar för att regelverk implementeras, efterlevs och kontrolleras och är underställd VD eller styrelse. Vi  har stor kompetens inom området och åtar oss uppdrag som så kallad Compliance Officer i finansiella företag.

 
 
 
 
 
 
Prenumerera